Víz- és csatornabekötés

Ívóvíz- és csatornabekötés folyamata

A bekötést (a szolgáltatás igénybevételét) a megrendelés benyújtásával kell igényelni. A lakossági Felhasználók megrendeléshez formanyomtatványt kötelesek kitölteni és a szükséges mellékletekkel együtt az ügyfélszolgálatokon benyújtani. Nem lakossági Felhasználók a bekötéshez szükséges egyeztetéseket a Szolgáltató illetékes üzemmérnökségeinek mûszaki csoportjainál folytatják le. Az egyeztetést követõen a megrendelõ a bekötést írásban nyújtja be a Szolgáltatónak.
A Megrendelõhöz mellékelni kell: - az ingatlan 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatát, - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (TAKARNET rendszerbõl származó másolat megfelel), - az ingatlan más jogcímen történõ használata esetén az ezt igazoló okirat egyszerû másolatát, - önkormányzati vagy társulati igazolást a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetésérõl, - közterület bontási engedély számát, - nem lakossági Felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy a bírósági bejegyzésrõl szóló végzést, valamint a megrendelést és/vagy a szerzõdést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolását, - a megvalósult beruházás tulajdonjogának az ellátásért felelõs részére történõ átruházásáról szóló jognyilatkozatot és az errõl szóló szerzõdést. A nyomtatványra a telek valamennyi tulajdonosának aláírása szükséges.
Amennyiben valamennyi szükséges dokumentum a megrendelõhöz csatolásra került és a bekötés mûszakilag megvalósítható, a Szolgáltató befogadja a megrendelést.
Bekötési elõleg befizetése: A Felhasználó a bekötés, valamint a szolgáltatáshoz csatlakozás költségét elõleg befizetésével téríti meg, amelyet a megrendelés benyújtásakor az ügyfélszolgálaton fizet be, és a befizetett összegrõl elõlegszámlát kap. Nem lakossági Felhasználói bekötésnél az elõleg fizetését a mûszaki csoportoknál kell rendezni az alábbiak szerint: - megrendelés után a Szolgáltató elõlegbekérõ levelet küld ki, amelyben közli az elõleg összegét és megadja számlaszámát - megrendelõ (Felhasználó) utalással befizeti az elõleget - Szolgáltató a befizetésrõl elõlegszámlát küld. A megrendelést a Szolgáltató az elõlegszámla kiegyenlítése után tekinti elfogadottnak. A bekötések költségeirõl az ügyfélszolgálatokon, a mûszaki csoportoknál, és a honlapon lehet tájékozódni.

Mérőfelszerelés

Megrendelõ-formanyomtatványon kell a munkát igényelni. A Megrendelõhöz mellékelni kell: - az ingatlan 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatát, - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (TAKARNET rendszerbõl származó másolat megfelel), - az ingatlan más jogcímen történõ használata esetén az ezt igazoló okirat egyszerû másolatát, - önkormányzati vagy társulati igazolást a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetésérõl. A mérõfelszerelést megrendelõ fogyasztó az ügyfélszolgálaton elõleget fizet. A megrendelõ a munka elvégzése után részletes záró számlát kap postán, fizetendõ vagy visszajáró összeggel. Gyõrött a vízhálózat, vidéken az üzemmérnökségek végzik a munkát. Mérõfelszerelést olyan ingatlanok esetében kell rendelni, ahol a vízvezeték-beállás a telken van. Amennyiben vízmérõ-akna még nincs, annak kiépítésérõl a megrendelõ gondoskodik. A nyomtatványra a telek valamennyi tulajdonosának aláírása szükséges.

Ikresítés (második főmérő beszerelése az aknába)

Megrendelõ-formanyomtatványon kell a munkát igényelni. A Megrendelõhöz mellékelni kell: - az ingatlan 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatát, - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (TAKARNET rendszerbõl származó másolat megfelel), - az ingatlan más jogcímen történõ használata esetén az ezt igazoló okirat egyszerû másolatát, - önkormányzati vagy társulati igazolást a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetésérõl.  Az ikresítést megrendelõ fogyasztó az ügyfélszolgálaton elõleget fizet. A megrendelõ a munka elvégzése után részletes záró számlát kap postán, fizetendõ vagy visszajáró összeggel. Gyõrött a vízhálózat, vidéken az üzemmérnökségek végzik a munkát. Ikresítés rendeléséhez a bekötési vízmérõ fogyasztójának nyilatkozata szükséges a VI. pontban, valamint a telek valamennyi tulajdonosának aláírása.

Közműegyeztetés, közműnyilatkozat kiadása

A Győri Üzemmérnökség területén: Gyepszél u 15. kedd és csütörtök 7-12 óra.

Vidéken a településhez tartozó ügyfélszolgálati fiókirodákban kérhető.

Pályázat