Változás bejelentés

A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.

A Felhasználó változás bejelentése után, a feltételek teljesülése esetén a régi Felhasználónak a Felhasználói helyre vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződése megszűnik és a szerződéses jogviszony az új Felhasználóval a szerződéskötéssel vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

A határidőn túli változás bejelentés esetén a vízmérő késedelmes átírásakor a Szolgáltató az új Felhasználó részére díjat számít fel.

Ha a vízi-közmű Szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználási hely tekintetében a vízi-közmű szolgáltatás megszüntethető vagy korlátozható.

Nem lakossági Felhasználó változása esetén az új közüzemi szerződés megkötésének feltétele a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésének vagy átvételének igazolása.

A korábbi vagy az új Felhasználó a szerződés megkötése előtt kérheti saját költségére a házi ivó- és szennyvízhálózat ellenőrzését, amelynek összege a mindenkori kiszállás díja.

A változás bejelentés ügyében a Felhasználó vagy meghatalmazottja járhat el, a Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített Változás bejelentő formanyomtatvány kitöltésével. Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor a tulajdonostársak írásban kötelesek hozzájárulásukat megadni a változás átvezetéséhez. Az ingatlan új tulajdonosai kötelesek megjelölni azt a tulajdonostársat, akivel a közüzemi szerződés megköthető. A bejelentést személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy akadályoztatás esetén írásban a változás bejelentő formanyomtatvány kitöltésével kell megtenni. Amennyiben a Felhasználó változás bejelentése nem a Szolgáltatónál rendszeresített formanyomtatványon történik, akkor a bejelentésben az alábbi adatok feltüntetetése szükséges:

 • a felhasználási hely pontos címe,
 • a régi Felhasználó neve és új címe,
 • a vízmérő(k) állása(i),
 • a birtokbaadás napja,
 • az új Felhasználó neve, személyes adatai (leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, lakcíme, levelezési címe és telefonos elérhetőségei),
 • a választott fizetési mód,
 • nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy lakossági vagy nem lakossági, idényjellegű Felhasználóként kívánja-e magát nyilvántartásba vetetni,
 • a változás alapjául szolgáló dokumentumok,
 • régi/új Felhasználó aláírása.


A Változás bejelentő nyomtatvány hiányos kitöltése (mérőállás megjelölésének hiánya, régi/új Felhasználó aláírásának hiánya, Felhasználó változás időpontjának hiánya.) amennyiben a változástól számított 30 napon belül nem kerül pótlásra, az a bejelentés elmulasztásának minősül. Amennyiben az adatok hiánypótlása nem történik meg, a Szolgáltató a nyilvántartásában szereplő Felhasználóval szemben érvényesíti a szolgáltatás során felmerült költségeket.

A változás bejelentő nyomtatványhoz csatolandó dokumentumok:

 • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata (TAKARNET rendszerből való másolat megfelel) vagy földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott adásvételi szerződés másolata. Az adásvételi szerződés benyújtása esetén a változás bejelentés átvezetéséhez nem szükséges adatokat (pl. vételár, stb.) a Felhasználó jogosult törölni;
 • nem lakossági Felhasználónál továbbá 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági bejegyzésről szóló végzést és a változás bejelentést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolását;
 • intézménynél: törzskönyvi nyilvántartás igazolása;
 • társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
 • közös képviselő változás esetén: közös képviselő megválasztásról szóló jegyzőkönyv.

A változás bejelentés feldolgozását követően valamennyi régi Felhasználó az általa megadott új címére postai úton záró számlát kap, amelyet a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

A változás bejelentés ügyintézésével kapcsolatos bővebb információk az Üzletszabályzatban találhatóak.

Pályázat