Tájékoztató Győr-Sárás II. ütem

Tájékoztató

 

Győr-Sárás II. ütem Szitásdombutca és Írisz utca közötti

szennyvízcsatorna építés keretében megvalósult közműves szennyvízrendszerhez történő csatlakozás tárgyában

 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében eljárva a Győr-Sárás II. ütem keretében megvalósult szennyvízvezeték-építés beruházással érintett ingatlanok (Nőszirom u., Csillagfürt u., Csipkerózsa u., Írisz u., Kövirózsa u., Bársonyka u., Vanília u.) Tulajdonosait az alábbiakról tájékoztatom:

2021 decemberében befejeződtek a Győr-Sárás szennyvízelvezetés II. ütem, szennyvízcsatorna-építés beruházással kapcsolatos munkák. A II. ütem részeként megépült a Szitásdomb utca és az Írisz utca közötti szennyvíz gerincvezeték, 107 db ingatlanhoz tartozó házi bekötéssel együtt.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII.30.) Ök. rendelete 4. § (1)-(2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

 

„4. § (1) Az önkormányzati beruházásban végzett helyi közút-, járdaépítés, továbbá közművesítés költségeit ill. annak egy meghatározott részét az e rendeletben foglaltak alapján a közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira kell áthárítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően a rendelet hatályba lépését követően létesített szennyvíz és csapadékvíz csatorna, víz-, gáz- és villanyvezeték, közút és járda (továbbiakban együtt: létesítmény) által közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosa egyszeri útépítési és közművesítési hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulást) kötelesek fizetni.”

 

A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A hozzájárulás mértékét a tényleges létesítési költség alapján, létesítményenként kell megállapítani. A hozzájárulás mértékének kiszámításakor a teljes létesítési költséget kell figyelembe venni.”

Fenti beruházásban az egy ingatlanra eső teljes beruházási költség 926.098,-Ft.Az Önkormányzat nem kívánja az egész beruházási költséget az ingatlantulajdonosokra hárítani, az ingatlantulajdonosoknak ingatlanonként bruttó 595.000,-Ft összegű közművesítési hozzájárulást kell megfizetni. Az Önkormányzat viseli a felmerült költségek fennmaradó részét, azaz 331.098,-Ft-ot.

Az egyszeri közművesítési hozzájárulás megfizetéséről polgári jogi jogviszony keretében szükséges az érintettekkel megállapodni.Az Önkormányzat a Pannon-Víz Zrt.-t bízta meg a beruházás által közvetlenül érintett ingatlantulajdonosokkal egyszeri közművesítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos polgári jogi megállapodások megkötésével, adminisztrációjával, a hozzájárulások teljes összegének maradéktalan beszedésével és pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos teljes körű ügyintézéssel.

Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van a bruttó 595.000,-Ft. közművesítési hozzájárulást

A.) egyösszegben

 

vagy

 

B.) 24 havi kamatmentes részletekben megfizetni.

 

(Részletfizetés esetén felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a szerződő fél a részlet megfizetésével késedelembe esik, úgy a vonatkozó szabályozás értelmében a közművesítési hozzájárulás teljes összege egyösszegben válik esedékessé.)

 

A közművesítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó szerződéseket a Pannon-Víz Zrt. postán megküldi, vagy elektronikus úton bocsátja az érintett ingatlantulajdonosok rendelkezésre, illetve az ETO Parkban található (9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. I. emelet)ügyfélszolgálati irodánkban papír alapon is elérhetőek lesznek. Részletfizetési igényét a szerződésben kell megjelölnie.

A szerződést kitöltés és aláírást követően 3 példányban kérjük levélben a 9025 Győr, Országút u. 4. címre 15 napon belül visszaküldeni, vagy az ETO Parkban található ügyfélszolgálati irodánkban személyesen leadni.

FONTOS: A szerződést valamennyi ingatlantulajdonosnak ki kell töltenie és alá kell írnia!

A Társaságunk által is aláírt szerződés egy példányát a számlával együtt visszajuttatjuk levélben a szerződésben megjelölt számlafizető részére. Ezt követően kell a közművesítési hozzájárulás teljes, vagy részletfizetés esetén az első részlet összegét a számlán található számlaszámra, az ott megjelölt fizetési határidőben befizetni. A megjegyzés rovatban szükséges feltüntetni a felhasználó azonosítót (ennek hiányában az ingatlan helyrajzi számát) és a felhasználási hely címét. Részletfizetés esetén postai csekket biztosítunk a befizetéshez.

 

A szennyvízhálózatra történő rácsatlakozást a szerződéskötést követő 1 éven belül meg kell valósítani. A rácsatlakozás megtörténtének pontos időpontját az aktuális ivóvíz bekötési mérőóra óraállásának megjelölésével együtt a Tulajdonos a rákötés megtörténtét követő 15 napon belül köteles az arra rendszeresített formanyomtatványon a Pannon-Víz Zrt. részére bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Pannon-Víz Zrt. az illetékes önkormányzat felé a szükséges bejelentést megteszi. Ezt követően az Önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díjat ró ki.

 

A rácsatlakozáshoz szükséges műszaki információk a www.pannon-viz.hu weblapon és az ETO Park-ban található Ügyfélszolgálati Irodánkban (9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. I. emelet)elérhetőek lesznek, szükség esetén a Pannon-Víz Zrt. Műszaki csoportja a 96/522-651-es telefonszámon tájékoztatást nyújt. A rácsatlakozást követően a Pannon-Víz Zrt. a tulajdonossal vagy az ő hozzájárulásával az általa megjelölt személlyel szennyvízszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződést köt.

Szerződéssel kapcsolatos további kérdések esetén a saras2@pannon-viz.hu email címen állunk rendelkezésre.

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

 

Győr, 2022. június

 

 

 

                                                                                                                                                Rácz Attila

                                                                                                                                          elnök-vezérigazgató

 

Adatvédelmi tájékoztató

Pályázat