Jogszabályi háttér

 

Győr Megyei Jogú Város joganyagai megtekinthetőek az e-önkormányzat portálon >>

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról >>

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről >>

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról >>

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról >>

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról >>

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről >>

253/1997. (XII.20.) Korm.r. országos településrendezési és építési követelményekről >>

120/1999.(VIII.6.) Korm.r. a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról >>

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről >>

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, végrehajtási utasítással együtt >>

201/2001.(X.25.) Korm.r. az ivóvíz minőségi követelményeiről >>

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról >>

220/2004.(VII.21.) Korm.r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól >>

28/2004.(XII.25.) KvVM r. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól >>

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról >>

2000. évi C. törvény a számvitelről >>

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról >>

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról >>

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról >>

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról >>

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről >>

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgálati számlaképről >>

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról >>

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól >>

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről >>

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról >>

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről >>

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól >>

2013. évi L. törvény az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról >>

 

Pályázat