Ivóvíz ellátás

Egy pohár vízA vezetékes ivóvíz ellátottság a Társaságunk működési területén 100%-os, vagyis közel 300 ezer lakos számára biztosítjuk az ivóvíz ellátást. A PANNON-VÍZ Zrt. naponta átlagosan 50-60 ezer köbméternyi ivóvizet termel.

Szűkebb régiónkban a felszín alatti vizek minősége Közép Európai viszonylatban is kiemelkedően jó. A Duna és a Mosoni-Duna mellett parti szűrésű kutak, a Kisalföldön és a Bakonyalján mélyfúrású kutak  a Bakonyban pedig karsztvizet kinyerő kutak állnak rendelkezésünkre. A szolgáltatott ivóvíz minősége minden településen megfelel a vonatkozó magyar szabványok előírásainak. Néhány telepről a kutakból kinyert víz közvetlenül a hálózatba kerül (Kapuvár, Tét) a többi vízműtelepen a kitermelt nyersvíz vas- és mangántalanítása szükséges, melyet vegyszermentes technológiával (levegőztetéssel és szűréssel) végzünk. Összesen 28 db vízműtelepet és 6 db tartalék vízbázist működtetünk.

Működési területünkön a vízvezetékrendszerek összekötésévél regionális ivóvíz ellátó rendszereket hoztunk létre. A legnagyobb összekapcsolt rendszer a Szigetköztől a Bakonyig 43 település vízellátó rendszerét egyesíti. A regionális rendszerek létrehozásával célunk az üzembiztonság fokozása és a legjobb minőségű vízbázisok használata. Az üzemeltetett vízvezetékrendszer jelenlegi hossza 2000 km.

Társaságunk nagy gondot fordít az üzemelő rendszerek állagmegóvására. Folyamatos a vízhálózatok szivacsos, mechanikai tisztítása. A vízelosztó rendszerek elöregedett vezetékeit, szerelvényeit fokozatosan cseréljük. A hálózati veszteség csökkentése érdekében folyamatosak a vízvezeték rekonstrukciók, csomópont cserék. A munkák ütemezésével igazodunk az önkormányzatok útfelújítási ütemtervéhez. 2018-ban ivóvíz gerincvezetékeinken 295 db, bekötővezetékeinken 2543 db csőtörést hárítottak el szakembereink.

 

Intézkedések határérték túllépés esetén

A PANNON-VÍZ Zrt. az ivóvízbiztonság érdekében az alkalmazott technológia és ivóvíz minőségellenőrző módszerek segítségével felügyeli a vízellátási folyamatot és az ezekből alkotott irányítási rendszert a jogszabályok szerint meghatározott esetekben ivóvíz-biztonsági tervben rögzíti.

A rendszer képes a veszélyek beazonosítására, elemzi a lehetséges kockázatokat, monitorozza a kockázatok jellemzőit, figyeli a határérték túllépéseket, intézkedési eljárásokat hoz létre a fellépő kockázatok megelőzésére, súlyosságuk mérséklésére és kijavításukra.

Amennyiben a szolgáltatott ivóvíz minősége eltér a jogszabályban előírt határértékektől vagy a közüzemi szerződésben meghatározottaktól a PANNON-VÍZ Zrt. erről a Felhasználókat, a települési önkormányzatokat, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekről az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktalanul értesíti, kivéve, ha az illetékes népegészségügyi szervnek állásfoglalása szerint a határértékektől való eltérés elhanyagolható vagy nem jelent közegészségügyi kockázatot.

Az illetékes népegészségügyi szerv a határérték túllépésből, illetve a rendkívüli esemény által előidézett szennyezésből eredő egészségügyi kockázat mértékére figyelemmel rendeli el a szükséges intézkedéseket. Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, illetve felhasználását haladéktalanul megtiltja vagy korlátozza és erről valamennyi érintett települési önkormányzatot értesíti.

Abban az esetben, ha a vízminőség romlás nem volt megelőzhető, az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervvel történő egyeztetést követően a PANNON-VÍZ Zrt. a vízminőség helyreállítása iránt haladéktalanul intézkedik, a vízhasználat betiltását vagy korlátozását kezdeményezi és erről a települési önkormányzatot és a Felhasználókat értesíti.

A közműves ivóvízellátás korlátozása esetén a PANNON-VÍZ Zrt. biztosítja a létfenntartási, közegészségügyi és katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítését. A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott.

A vízfogyasztás korlátozható akkor is. ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a települési polgármester rendeli el. A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

A jogszabályban meghatározott határérték túllépés esetén a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről a PANNON-VÍZ Zrt. az Üzletszabályzat 8.4. pontjában leírtak szerint jár el.